Malý slovníček pojmů
Hlavička stránky

Pohlednice - slovník pojmů


Autochrom
Autochrom - černobílý obraz je vytištěn autotypicky a barvy jsou doplněny litografickou cestou podle předlohy. Touto předlohou je barevný diapozitiv.
Autotypie (rastrový knihtisk)
Autotypie je tiskem z výšky, na tiskové desce jsou tisknoucí místa vyvýšená nad místa netisknoucí. Reprodukovaný obraz je pomocí tzv. rastrové mřížky rozložem na body, tmavá místa jsou tvořena většími body (které mohou splývat v plochy), světlá místa jsou tvořena menšími body (případně plochami bez bodů). Takto rozložený obraz je přenesen na tiskovou desku fotochemickou cestou.
Autotypie barevná
Barevná autotypie vzniká soutiskem několika forem (každá pro jednu barvu).
Autotypie kolorovaná
Kolorovaná autotypie - jedná se o autotypii následně doplněnou barvou (nejčastěji pomocí litografie)
Dlouhá adresa
U tak zvané dlouhé adresy místo pro adresu zabírá celou adresní stranu pohlednice. Pro text je určena část plochy na obrazové části. Kolem roku 1905 je adrese vyhrazena menší část plochy a místo pro text se z obrazové strany přesouvá na stranu adresní. Dlouhá adresa tedy může být vodítkem pro určení stáří pohlednice.
Fotografie
K fotografii snad není nutno cokoliv vysvětlovat. Jako reprodukční technika se ve výrobě pohlednic uplatňuje především od 30. let 20. století.
Hlubotisk
Hlubotist je tiskem z hloubky, využívá k tisku míst, která jsou níže než místa netisknoucí. Obraz je na tiskovou formu přenesen fotografickou cestou, vyhloubení tiskových míst se provádí leptáním. U starších hlubotisků je používáno asfaltového krytu, který je leptán, pozdější hlubotisk používá tzv. hlubotiskovou síť. Tisková barva je zatlačena do prohloubených míst. Místa pro tmavší plochy jsou hlubší než místa pro plochy světlejší. Před tiskem je nutno setřít barvu z povrchu formy, aby se odstranila z těch částí formy, které nemají tisknout.
Litografie (kamenotisk)
Litografie je nejnáročnější tiskovou technikou používanou u pohlednic. Jedná se o tisk z plochy (tisknoucí místa jsou ve stejné úrovni jako místa netisknoucí) - na povrch tiskového kamene se provede kresba mastnými materiály, které snadno přijímají tiskovou barvu. Obraz je pak přenášen z plochy litografického vápence na papír.(Jedná se o složitý proces, zde jsme uvedli velmi zjednodušený popis pracovního postupu.) U barevné litografie se provádí soutisk z několika kamenů (každý pro jednu barvu). Kresba na kámen se provádí ručně nebo je přenesena fotografickou cestou. Nejčastěji jde o kombinaci obojího. U pohlednic zhotovených litografií s použitím fotografického přenesení obrazu se někdy používají pojmy fotochrom a fotochromie.
Ofset
Ofset patří do kategorie tisků z plochy. Jedná se o nepřímý tisk - barva je z tiskové formy přenesena na gumový válec, který teprve tiskne na papír. Obraz na tiskové formě tedy nemusí být stranově převrácený. Na tiskovou formu se obraz přenáší fotochemickou cestou. Na přelomu tisíciletí byl fotochemický proces nahrazen laserovým přenosem obrazu.
Světlotisk
Světlotisk je tiskem z plochy. Je založen na skutečnosti, že chemicky upravená želatinová vrstva nanesená na skleněné desce po osvícení ztrácí schopnost bobtnat a tvrdne. Tato zatvrdlá místa ovšem, na rozdíl od míst nabobtnalých, dobře přijímají tiskovou barvu. Schopnost přijímat barvu je úměrná délce a intenzitě osvětlení. Předlohou je fotografie (lépe řešeno - její negativ). Pro pohlednice zhotovené touto technikou je charkteristická přítomnost tzv. zrna - jemného nepravidelného vrásnění v obrazu.
Světlotisk kolorovaný
Světlotisk kolorovaný - jak název napovídá, jedná se o světlotisk, který je následně doplněn barvou a to ručně nebo litografickou cestou.